Pagini

28 iul. 2017

Lux et tenebris

„Lux et tenebris
(Lumină și întuneric)

Descrierea autorului:
„Am încercat să transpun în materie şi spirit, lumini şi umbre, chipul omului răsfrânt în cioburi de oglinzi, precum nişte portaluri paralele spre alte dimensiuni.
Viața şi moarte, amestecate intim, într-o relație antagonistă ce ne defineşte existența de la un capăt la celălalt, în marea trecere a spiritului nostru printr-o dimensiune ce stă sub semnul clepsidrei.


Călător prin eternitate, spiritul nostru îşi luminează calea doar cu făclia iubirii, luptându-se cu monştrii întunericului ce stau la pândă gata să ne devoreze atunci când rațiunea adoarme.
Lux et tenebris ,...lumină şi întuneric ...înăuntrul nostru şi împrejur de noi.
Imaginea chipului, materie şi spirit văzută noaptea la lumina lumânării în cioburile oglinzilor..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

„Lux et tenebris
(Light and darkness)
Author's description:
„I have tried to transpose into matter and spirit, lights and shadows, the image of the human being embraced in mirror shards, like parallel portals to other dimensions.
Life and death, intimately mixed, in an antagonistic relationship that defines our existence from one end to the other, in the great passage of our spirit through a size that is under the sign of the hourglass.

Traveller through eternity,our spirit enlightens its path only with the light of love,struggling with the monsters of the darkness that lie in wait to devour us when reason would go away
Lux et tenebris, ... light and darkness ... inside and around us.
The image of the face, matter and spirit seen at night in the candlelight in the mirror shards ..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

11 iul. 2017

Rhythms


"Rhythms"
Descrierea autorului:
Ritmuri, energii cosmice şi telurice impregnate într-un fluid vital ce reprezintă elementul esențial în morfogeneză .

Vibrațiile tumultoase ale apei îmbrățişând pământul printre stânci ce dansează ritmic printre razele solare, aduc deseori cel mai fin acompaniament simfonic natural, până spre miezul nopții. Atunci când dirijorul naturii adoarme , clarul de lună se aşterne în bolta cerului, întensificând lumina stelelor.Astfel apa îşi continuă strălucirea sub raze de lumină în lipsa soarelui."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

"Ritmuri"
Author's description:
Rhythms, cosmic and tellurium energies impregnated in a vital fluid that is the essential element in morphogenesis.
The tumultuous vibrations of water embracing the earth among the rocks that dance rhythmically through the sun's rays, often bring the finest natural symphonic accompaniment to the middle of the night. When the conductor of the nature  falls asleep,the moonlight shines on the vault of the sky,enhancing the light of the stars... So the water continues to shine under light rays in the absence of the sun."

Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 40 x 50 cm .(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Paradise Lost" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.

This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *

Google+ Followers